Studios

Muresenilor Studio

Prices starting from 20,90 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Bathtub  Kitchen / kitchenette

Studio 10

Prices starting from 20,90 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 43

Prices starting from 20,90 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 52

Prices starting from 20,90 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 62

Prices starting from 20,90 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 67

Prices starting from 20,90 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 71

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 112

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Bathtub   Kitchen / kitchenette

Studio 170

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Bathtub   Kitchen / kitchenette

Studio 97

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Bathtub   Kitchen / kitchenette

Studio Europa

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Bathtub   Kitchen / kitchenette

Studio Citadelle

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio Cerbului

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio Lunga 53

Prices starting from 8,70 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 82

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 74

Prices starting from 20,88 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio 25

Prices starting from 24,36 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Bathtub   Kitchen / kitchenette

Studio 3

Prices starting from 24,36 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Bathtub   Kitchen / kitchenette

Studio Fantasy

Prices starting from 24,36 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio Delux

Prices starting from 24,36 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

Studio Terrace

Prices starting from 24,36 Euro
 Free Wi-Fi   Double
 Shower   Kitchen / kitchenette

0722 396 035